Periodika

From wiki.obecniknihovna.cz
Jump to: navigation, search

Top.png

...popis...

Zařazení titulu do periodik

Prvním předpokladem pro práci s periodikem je provést katalogizaci. Stačí zadat potřebná bibliografická data, případně využít sdílené katalogizace, záznam uložit a následně změnit pole Druh dokumentu na seriál (periodikum). Je vhodné také vyplnit pole Četnost,kde se zadává perioda mezi jednotlivými čísly ( týdně, ob týden, měsíčně atp). V Konfigurace systému je možné definovat vlastní periody.

Uvedenou definicí se daný titul zobrazí v sekci Periodika a je s ním možné dále pracovat.

Předplatné

Pokud tedy máme tituly označené jako periodika, zobrazí se nám na úvodní obrazovce oddílu.

Per1.jpg


Pokud klikneme na titul, tak získáme možnost upravit bibliografická data.

Dále máme možnost
Per2.jpg zobrazit a upravovat předplatné titulu ( např. jednotlivé ročníky)
Per3.jpg přidávat nové předplatné

Definice předplatného

Na základě volby Per3.jpg se dostaneme do formuláře pro definici dat předplatného.

Per4.jpg


Tato data slouží jednak pro přehled, ale také ke generování etiket - to se týká ročníků a počtu výtisků, viz níže.


Pomocí Per2.jpg otevřeme přehled předplatných pro titul.

Per5.jpg

Pomocí Upravit Upravit.jpg můžeme modifikovat data zadaná v definici předplatného.

Přes Detaily-jednotlivá čísla pak zadáváme aktuálně došlé výtisky.

Zařazení výtisku do katalogu

Přes Detaily-jednotlivá čísla získáme nabídku jednotlivých možných výtisků. Rozsah této nabídky definujeme právě v definici předplatného, kde zadáme rok a počet čísel - a z toho se pak např. připraví nabídka pro dvanáct čísel roku 2015 s daty doručení 1.1.2015, 1.2.2015 atd.

Per6.jpg


Pokud máme např. nějaké extra vydání, nebo došlo ke špatné definici předplatného, tak se nic neděje - jednotlivé výtisky můžeme zadávat manuálně pomocí prvního řádku a symbolu Extend.png

Tím, že vyplníme Datum doručení, tak se automaticky výtisk dostane do katalogu - zpřístupníme jej pro výpůjčky.

Tisk etiket

V záložce Výběr kódu k tisku máme možnost vybrat etikety jednotlivé výtisky periodik, které chceme tisknout. Opět se dávají do tiskové fronty - ta je společná pro ostatní etikety exemplářů.

Per7.jpg


Etikety můžeme tisknout jak pro výtisky, které již máme, tak i pro ty, které teprve přijdou a nejsou v katalogu. To, že výtisk je dostupný v katalogu je označeno symbolem Chkbx 1.jpg.

Požadované etikety tedy označíme ve sloupci Přidat a pomocí Přidat do tiskové fronty je připravíme k tisku. Etikety pro tisk pak nalezneme v záložce Tisková fronta a samotný tisk etiket a pravidla pro nastavení tiskárny najdeme v kapitole Katalogizace a akvizice#Tisk čárových kódů.