Revision history of "WWW stránky"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 10:35, 30 March 2016Jiri (Talk | contribs). . (329 bytes) (+329). . (Založena nová stránka s textem „ V rámci AKS *.obecniknihovna.cz je možné vytvářet jednoduché www stránky - viz Správa WWW Odkazy na jednotlivé stránky jsou umístěny v ho…“)