Revision history of "Wiki.obecniknihovna.cz:Wiki.obecniknihovna.cz"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 14:03, 30 March 2016Jiri (Talk | contribs). . (352 bytes) (+352). . (Založena nová stránka s textem „Stránky wiki.obecniknihovna.cz jsou podporou pro automatizovaný knihovní systém *.obecniknihovna.cz. Jsou určeny zejména uživatelům systému, ale…“)